Randers Sejlklub

Stiftet 24. juni 1877

RANDERS SEJLKLUBS LOVE

Vedtaget på generalforsamlingen

27. april 2011

 

§ 1.

Formål

Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem

medlemmerne.

§ 2.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages såvel aktive sejlere som sejlsportsinteresserede. Ansøgning om optagelse

indsendes på en særlig ansøgningsblanket til bestyrelsen, og optagelse finder sted, når bestyrelsen stemmer

herfor.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr, svarende til ét års kontingent på ønsket medlemskab.

Ændringer i bestående medlemsskab, udløser ikke gebyr.

Nægter bestyrelsen i øvrigt en ansøger optagelse i klubben, kan ansøgeren forlange spørgsmålet behandlet og

bragt til afstemning på førstkommende generalforsamling, der afholdes mere end 2 måneder efter afslaget for

optagelsen. Ansøgere, som kan formodes at blive en belastning for klubben eller dens gode omdømme, skal

nægtes optagelse i klubben.

Eksklusion af et medlem finder sted, hvis vedkommende efter generalforsamlingens beslutning udviser en

opførsel eller vandel, der må anses for utilbørlig eller belastende for klubbens omdømme. Dagsordenen skal

indeholde et punkt om eksklusion, hvis en sådan sag skal behandles, dog uden navns nævnelse.

Medlemskontingent

Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen for det kommende kalenderår.

Kontingentet opkræves årligt i 1. kvartal på giroindbetalingskort. Er kontingentet ikke betalt inden 3 måneder

efter betalingsfristens udløb, kan bestyrelsen slette det pågældende medlem for gæld.

For gæld til klubben af anden art end kontingent kan bestyrelsen slette det pågældende medlem, såfremt

gælden ikke er betalt senest 1 måned efter påkrav.

Udmeldelser kan kun ske til kassereren og træder i kraft fra førstkommende 1. januar.

Medlemmerne er opdelt i følgende kategorier:

1. Voksne aktive sejlere over 20 år.

2. Juniormedlemmer, omfattende alle aktive sejlere under 20 år samt unge på 20 år og derover, som er under

uddannelse.

3. Frimedlemmer, omfattende aktive medlemmer gennem mere end 50 år.

4. Æresmedlemmer, som kan udnævnes enstemmigt af bestyrelsen. Såvel frimedlemmer som æresmedlemmer

er kontingentfrie.

5. Ekstraordinære, (passive) medlemmer, omfattende enkeltpersoner, som uden aktivt at dyrke sejlsport ønsker

at støtte klubben og dens formål.

Ekstraordinære medlemmer kan være livsvarige medlemmer, såfremt de ved optagelsen på én gang betaler

25 års kontingent.

6. Støttemedlemskab kan endelig tegnes at firmaer etc., som årligt betaler et kontingent, der er mindst 10 gange

kontingentet for ekstraordinære medlemmer.

Ordinært seniormedlemsskab er for efterlønnere og pensionister.

Familiemedlemsskab, omfattende 1 husstand incl. hjemmeboende børn under 20 år.

§ 3.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, som ved simpelt stemmeflertal afgør alle klubbens

anliggender, såfremt disse ikke i henhold til lovene kræver kvalificeret majoritet. Ved stemmelighed ved valg til

bestyrelse foretages omvalg én gang. Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. Kun ordinære

medlemmer, frimedlemmer og æresmedlemmer og familiemedlemmer over 20 år har stemmeret på

generalforsamlingen, og kun under forudsætning af, at årets medlemskontingent er betalt. For ordinære

medlemmer skal vedkommende medlem på generalforsamlingen ved forevisning af kvittering kunne godtgøre, at

han har betalt kontingent for det løbende kalenderår, idet han i modsat fald kan udelukkes fra at stemme.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gange årligt den sidste onsdag i oktober måned. Indkaldelse til

generalforsamling kan efter bestyrelsens skøn ske på følgende måder, som begge hver især er lovlige

indvarslinger:

1. Ved bekendtgørelse i en lokal avis for Randers ved indrykning af 2 annoncer, hvoraf den første skal være

indrykket mindst 14 dage og tidligst 3 uger før generalforsamlingen, medens den anden annonce indrykkes

umiddelbart før generalforsamlingen. Annoncerne skal indeholde den fuldstændige dagsorden for

generalforsamlingen.

2. Ved indkaldelse i almindeligt brev til hvert medlem. Brevet skal afsendes mindst 14 dage og tidligst 3 uger før

generalforsamlingen og skal indeholde den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen.

Uanset indkaldelsesmåde i øvrigt skal generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i klubhuset og andre

steder, hvor klubanliggender almindeligvis foretages, med mindst 14 dages varsel.

Over det på generalforsamlingen passerede — specielt over, hvad der vedtages — skal der føres en protokol,

som efter generalforsamlingen skal tiltrædes af dirigenten ved underskrift.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent og protokolfører.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Beretning fra udvalg.

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.

6) Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter for denne.

7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

8) Eventuelt.

På generalforsamlingen kan alene foretages bindende afstemninger om emner, der specielt er nævnt i

dagsordenen. I øvrigt kan generalforsamlingen foretage vejledende afstemninger, herunder beslutte, at et

nærmere angivet emne skal optages på dagsordenen for den kommende generalforsamling.

Kun ordinære medlemmer, frimedlemmer, æresmedlemmer og familiemedlemmer over 20 år har stemmeret.

§ 4.

Regnskabet

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet føres af klubbens kasserer under bestyrelsens ansvar og skal fuldstændig opgjort og afsluttet

forelægges klubbens revisor senest den 1. marts. Inden den 1. april fremlægges det reviderede regnskab for

bestyrelsen til underskrift før generalforsamlingen og fremlæggelse ved Klubmøde i april måned.

§ 5.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 ordinære medlemmer og 1 formand. Bestyrelsesmedlemmer (herunder formanden)

vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Hvis der er flere kandidater i forslag, kan ethvert stemmeberettiget medlem, der deltager i generalforsamlingen,

forlange skriftlig afstemning. Der stemmes om 1 bestyrelsespost ad gangen, og den, der blandt flere kandidater

har opnået det højeste antal stemmer, er valgt. Opstår der tvivl om, hvem af de ordinære medlemmer der måtte

være på valg til den kommende generalforsamling, foretages lodtrækning.

Bestyrelsen bestemmer selv den indbyrdes opgavefordeling og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 at dens medlemmer er til stede. Ved indtrædende vakance

fortsætter den øvrige bestyrelse sammen med den valgte suppleant til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen udpeger de udvalg, som den finder hensigtsmæssigt til varetagelse af specialopgaver i foreningen,

idet bestyrelsen er ansvarlig for, at der nedsættes følgende faste udvalg:

a) Seniorsejlerskole

b) Kapsejladsudvalg,

c) Aktivitetsudvalg

d) Tursejlerudvalg

e) Onsdagsklub

.

Intet medlem kan uden rimelig begrundelse nægte at modtage valg til bestyrelsen eller udvalg.

Klubben tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 6.

Flag og stander

Klubbens flag er det danske yachtflag med en femtakket stjerne i guld anbragt i øverste felt under bogstaverne

YF i h. t. kongelig resolution af 29. maj 1889.

Flaget kan føres af alle bådejere i klubben, men må ikke følge båden ved salg eller overgang til anden klub.

Medmindre nyt fartøj anskaffes, skal flaget afleveres i klubben.

Klubbens stander er hvid med rød femtakket stjerne, og den skal føres af alle bådejere i klubben.

Klubben er optaget i foreningsregistret den 11. august 1942 under nr. 1046.

§ 7.

Klubhuset

Klubben driver restaurationsvirksomhed i klubhuset med ret til udskænkning at stærke drikke.

§ 8.

Ansvarsforsikring

Alle bådejere i klubben skal holde deres båd behørigt ansvarsforsikret for skader mod tredjemand eller

tredjemands ejendom.

Overtrædelse af denne bestemmelse berettiger bestyrelsen til at ekskludere den pågældende af klubben.

§ 9.

Opløsning

Opløsning af sejlklubben kan kun ske, når 3/4 af klubbens samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer

herfor på en generalforsamling, der er indkaldt med dette specielle punkt på dagsordenen.

Såfremt der ikke på denne generalforsamling møder 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, men

forslaget i øvrigt vedtages, indkaldes til en ny generalforsamling med samme punkt på dagsordenen. Forslaget

om opløsning kan på denne generalforsamling vedtages med almindeligt stemmeflertal.

En eventuel formue skal anvendes i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf.