Vedtægter

Randers Sejlklub
Stiftet 24. juni 1877

VEDTÆGTER.
Vedtaget på generalforsamlingen 19. august 2020.

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er Randes Sejlklub.
Klubbens hjemsted er Randers kommune.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL
Klubbens formål er at tilbyde folkeoplysende aktiviteter inden for sejlsporten samt arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne.

§ 3 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er over 24 år.
Som aktivt eller passivt medlem af juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 0 år til og med 24 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra foræl-dre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 14. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 4 KONTINGENT
Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer i 1. kvartal.
Medlemmerne er opdelt i følgende kategorier:
1. Voksne aktive sejlere over 24 år.
2. Juniormedlemmer, omfattende alle aktive/passive sejlere på 24 eller derunder.
3. Frimedlemmer, omfattende aktive medlemmer gennem mere end 50 år. Frimedlemmer er kontingentfrie.
4. Æresmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
5. Passive medlemmer, omfattende enkeltpersoner, som uden aktivt at dyrke sejlsport ønsker at støtte klubben og dens formål.
Aktive medlemmer af en familie i samme husstand kan få rabat på kontingentet.

§ 5 UDMELDELSE – EKSKLUSION
Udmeldelse kan kun ske til kassereren og træder i kraft fra førstkommende 1. januar.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned efter betalingsfristens udløb, kan bestyrelsen slette det pågældende medlem.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis denne har handlet mod imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 14.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned. Indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Desuden bekendtgøres generalforsamlingen ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dags-ordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, frimedlemmer og æresmedlemmer, som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontin-gent restance. Forældre til børn under 18 år har stemmeret på deres børns vegne. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Beretning fra udvalg.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
7. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter for denne.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§ 8 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Undtagelser er:
Valg af æresmedlem § 3 afsnit 3
Eksklusion af medlem § 5 afsnit 4 og 6
Ændring af vedtægter § 14
Klubbens opløsning § 15 afsnit 1
Dirigenten bestemmer afstemnings måden. Dog skal, på begæring fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 3/4 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6, afsnit 2.

§ 10 BESTYRELSE – VALG
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen opretter nødvendige udvalg til at drive klubben.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.

§ 11 KONSTITUERING – TEGNINGSRET
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kassereren, er til stede. Ved eksklusion skal 2/3 af bestyrelsen stemme herfor.
I formandens forfald indtræder kasseren i hans/hendes sted. Ved kasserens forfald indtræder formanden i hans/hendes sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden og kassereren i forening.

§ 12 REGNSKAB
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet føres af klubbens kasserer under bestyrelsens ansvar og skal fuldstændig opgjort og afsluttet forelægges klubbens revisor senest den 1. marts. Inden generalforsamlingen i marts fremlægges det reviderede regnskab for bestyrelsen til underskrift.

§ 13 REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. § 7.
Revisoren skal hvert år i marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15 KLUBBENS OPLØSNING
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. formue anvendes til almennyttige formål inden for søsportslige formål.

§ 16 FLAG OG STANDER
Klubbens flag er det danske yachtflag med en femtakket stjerne i guld anbragt i øverste felt under bogstaverne YF i h. t. kongelig resolution af 29. maj 1889.
Flaget skal føres af alle bådejere i klubben, men må ikke følge båden ved salg eller overgang til anden klub. Klubbens stander er hvid med rød femtakket stjerne, og den skal føres af alle bådejere i klubben. Mindre joller dog undtaget.
Klubben er optaget i foreningsregistret den 11. august 1942 under nr. 1046.

§ 17 ANSVARSFORSIKRING.
Alle bådejere i klubben skal holde deres båd behørigt ansvarsforsikret for skader mod tredjemand eller tredjemands ejendom.
Overtrædelse af denne bestemmelse berettiger bestyrelsen til at ekskludere det pågældende medlem af klubben.
Godkendt på generalforsamlingen 19. august 2020.

Dirigent
Ivan Mortensen