Havnereglement for
Randers Lystbådehavn

1.1. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der udleveres ved henvendelse til Havneudvalget.

Overholdelse af orden inden for sejlklubbens område påses af Havneudvalget


2. Hjemmehørende pladsliggere:

2.1. Hjemmehørende fartøjer skal anbringes på de tildelte pladser, og skal være forsynet med tydeligt navn og hjemsted.

2.2. Fartøjer, der placeres i havnen, skal til stadighed være i forsvarlig stand og som minimum være ansvarsforsikret. Pladsliggere skal holde pladsen i forsvarlig stand.

2.3. Hjemmehørende fartøjer skal føre klubvimpel. Fantasiflag skal nedtages i havn.

2.4. Klamper, kroge og lignende skal anbringes af pælene i pladsens længderetning eller på top, og skal fjernes om vinteren, da havnen skal have adgang til renovering

2.5. Rød/grøn-skiltet skal vise grøn ved mere end 1 døgns fravær.

2.6. En betalt havneplads, følger det betalende medlem der står som ejer af fartøjet. Ved udskiftning af fartøj, skal dette oplyses til havnefogeden.

2.7. Dødsfald; Ved dødsfald har arvingen til båden, ret til pladsen i den periode som der er betalt for og arvingen har ret til at videreføre lejemålet såfremt arvingen er medlem af en af klubberne inden fornyelse af lejemålet.


3. Sejlads og fortøjning:

3.1. Sejlads inden for Fjorden og havnens område, skal foregå med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget. Klager skal indgives skriftlig til Havneudvalget, og ved gentagene overtrædelser, mister man retten til sin plads.

3.2. Gæstende sejlere skal selv orientere sig om faciliteter og afgifter. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

3.3. Slæbejoller og gummibåde må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer. Der kan anvises landplads.

3.4. Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer mod masten.

3.5. Alle fartøjer, der benytter havnens pælepladser, er forpligtiget til som minimum at være fortøjet med 2 for trosser og 2 agter trosser med fjedre på de trosser, der går til bro eller kaj. Fortøjninger skal være af god kvalitet og rigtigt dimensioneret. Når båden ikke er i havn, skal fortøjninger være ophængt på bro/kaj og pæle.

3.6. el-ledninger forbundet med el-stander, skal ligges således at der er ikke er fare eller ulempe for gående på broen, ligeledes skal overskydende ledning være på båden.

3.7. Intet fartøj må oplægges i eller på havnen uden Havneudvalgets forudgående tilladelse. Tilladelsen vil indeholde de nødvendige praktiske anvisninger om betingelser, økonomi, tidsfrister og tilsynspligt.

3.8. Efterkommes et givet påbud ikke, kan Havneudvalget lade et fartøj flytte for ejers regning og risiko.


4. Søsætning, optagning og vinterplads

4.1. Søsætning og optagning må kun foretages ved de af Havneudvalget anviste broer, bolværker og ramper.

4.2. Umiddelbart efter søsætning har fartøjsejer pligt til at rydde landpladsen. Der skal senest d. 15. april gives besked til Havnefogeden, såfremt man ved at man ikke i indeværende sæson, kommer til at gøre brug af vandpladsen.

4.3. Umiddelbart efter optagning har fartøjsejer pligt til at fjerne alle fortøjninger, strækliner og øvrige ejendele fra bådpladsen.

4.4. Efterladte, misligholdte eller sunkne fartøjer kan bestyrelsen forlange flyttet inden for en fastsat rimelig tid.

4.5. Uanset salg eller bortskaffelse hæfter ejer fortsat for fuld betaling af Havneudvalgets omkostninger.

4.6 Alle stiger skal være fastlåst til stativ eller fjernes efter brug.

4.7. Alle vinterstativer skal være markeret med tydeligt vandplads nummer.

4.8 Dersom man har en vinterplads, skal græsset på egen plads slås senest 1. oktober.

4.9 Hjemmehørerende pladsliggere i Randers Lystbådehavn, skal være ”aktive”. Det betyder i praksis at man skal gøre brug af sin plads og sin båd. Ellers optager man blot en plads for en anden. En båd kan som udgangspunkt max stå på vinterpladsen i to vintersæsoner (uden at komme i vandet). Ønskes båden til stadighed opmagasineret på vinterpladsen en 3. sæson (Uden at have været i vandet forstås), skal der sendes en ansøgning som skal godkendes af et enigt havneudvalg.
Godkendes ansøgningen af et enigt havneudvalg, kan der tillades en 3. sæson mod dobbelt havneleje.
Godkendes ansøgningen IKKE af et enigt havneudvalg, skal båden fjerens fra vinterpladsen.
Det samme er gældende for vandpladserne. Vandpladsen skal benyttes, og kan som udgangspunkt max stå ubenyttet i to sommersæsoner. Ønskes rådighedsretten over vandpladsen bibeholdt i en 3. sæson, skal der sendes en ansøgning som skal godkendes af et enigt havneudvalg.
Godkendes ansøgningen af et enigt havneudvalg, kan der tillades en 3. sæson mod dobbelt havneleje.
Godkendes ansøgningen IKKE af et enigt havneudvalg, bortfalder retten til den før tildelte vandplads, og man kan da skrives på ventelisten til en ny plads hvis ønskes. Man vil i det tilfælde komme til at ligge øverst på ventelisten.

 

5. Miljøbestemmelser:

5.1. Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Det påhviler alle medlemmer – og gæster – at holde orden på området.

5.2. Udpumpning af marinetoiletter, tømning af holdingtanke samt olieholdigt vand i havnen er forbudt.

5.3. Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, m.m. Bortskaffes af ejeren selv

5.4. Reparationsarbejder eller lignende på fartøjer og materiel skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser.

5.5. Afskrabning, fjernelse og slibning af bundmaling på vinterpladsen skal opsamles, og må kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr godkendt af Havneudvalget. Afrensningsudstyr, såsom vakuumskrabejern, slibemaskine og gelcoat høvl, må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.

5.6. Brud på miljøbestemmelser, kan medføre sagsanlæg mod fartøjsejer og bortvisning fra havnens område.

5.7. Bådbatterier skal man selv bortskaffe, da der ikke er deponeringsplads for disse.


6. Vand og el:

6.1. Forbrug af vand skal ske med pistol eller lignende for at spare mest mulig på vandet. El forbrug skal ske med måde, altså primært til opladning af batterier – og ikke køleskabe i længere tid
Vinterliggere skal have strømforbruget registreret gennem en tilkoblet bi-måler.

6.2. Der skal iagttages særlig opmærksomhed i omgang med el, når fartøjerne står på land. Ledninger og forlængerledninger skal til stadighed være holdt i forsvarlig stand og godkendt til formålet af havneudvalget. Når man skal lade batterier er dette kun tilladt i dagtimerne, og stikket skal været taget ud om natten, ønske længerevarende strøm, skal der anvendes bimåler, som udlånes ved havneudvalget.

6.3. Der tildeles 100 kWh pr. bådplads om året,

6.4 Såfremt der konstanternes et merforbrug over de tildelte 100 kWh kan man påregne en ekstra regning pr ekstra forbrugt kWh i henhold til dagspris


7. Ordensbestemmelser:

7.1. Anvisninger og påbud fra havneudvalget til pladsliggere skal efterkommes. Gentagne brud på ordensreglerne, kan medføre tab af pladsret i havnen.

7.2 Det er ikke tilladt at have fast bopæl i Randers lystbådehavn.

 

8. Havneopsyn:

8.1. Fartøjsejer er ansvarlig for enhver skade, der forårsages ved fejl eller forsømmelse udvist af ejer eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløb af, ophold i, eller afsejling fra havnen.

 

9. Standardreglement for danske lystbådehavne:

9.1. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne gælder også for Randers Lystbådehavn.

 

Senest opdateret marts 2023