Ansøg om bådplads
i Randers Sejlklub

Ved ansøgning om bådplads i Randers Lystbådehavn
gælder følgende for dig:

1. At min ansøgning optages på venteliste i den rækkefølge, indbetalingerne registreres, samt kontingent for aktivt medlemskab af en af klubberne er betalt.

2. At medlemmer, som allerede har bådplads i havnen, har forret til at bytte denne med en ledigbleven plads af passende størrelse, før overdragelse til et medlem fra ventelisten kan finde sted, jfr., bl. a. pkt. 6.

3. At pladslejen (havneafgiften) skal betales for hele sæsonen uanset tidspunktet for tildelingen, at betalt pladsleje ikke refunderes, selvom brugen af pladsen ophører. I første pladsleje fradrages et beløb svarende til det indbetalte indskrivningsgebyr.

4. At udføre et stykke arbejde på havnen efter havneudvalgets anvisninger. Såfremt jeg ikke gør dette, er jeg indforstået med, at jeg bliver afkrævet et af havneudvalget fastsat beløb, der normalt opkræves sammen med næste års pladsleje, men kan opkræves særskilt på et andet tidspunkt.

5. At tildeling af bådplads kan være midlertidig (lånt) eller permanent (fast) afhængig af efterspørgslen, hvilket endegyldigt afgøres af havneudvalget.

6. At havneudvalget har ret til at fordele pladserne i lystbådehavnen under hensyntagen til bådens størrelse, jf. pkt. 2.

7. At et tilbud om såvel midlertidig som permanent bådplads gælder i max. 14 dage, inden for hvilket tidsrum havnepladsen i givet fald skal være betalt og bådpladsen taget i anvendelse. I modsat fald tildeles havnepladsen den næstfølgende på ventelisten, uden yderligere underretning.

8. At jeg slettes af ventelisten, såfremt jeg ikke inden udløbet af den i pkt.7 nævnte frist er ejer af en båd eller har indgået kontrakt om køb af en sådan, hvilket havneudvalget kan kræve dokumenteret straks. Såfremt jeg har kontrakt om køb af en båd til senere levering, må pladslejen alligevel betales inden udløb af den i pkt. 7 nævnte frist, og havneudvalget er berettiget til at disponere over pladsen indtil levering af båden har fundet sted, og bådpladsen kan benyttes. Herudover kan forbliven på ventelisten kun ske ved,
at der fremsendes fornyet ansøgning og indbetalt nyt indskrivningsgebyr. Placering sker nederst på ventelisten.

9. At fjerne båden omgående fra en midlertidig tildelt bådplads efter havneudvalgets påbud, såfremt pladsens faste (retmæssige) indehaver gør krav på den.

10. At meddele havneudvalgets kasserer eller sekretær omgående, såfremt jeg i et tidsrum over 8 dage forlader en henholdsvis midlertidig eller permanent tildelt bådplads, således at pladsen kan benyttes som gæsteplads henholdsvis midlertidig plads under mit fravær. Hvis pladsen forlades natten over eller mere, skal ”Optaget skiltet” vendes til grøn.

11. At jeg i indtil 12 mdr. fra salgsdato af min båd beholder retten til en permanent bådplads forudsat rettidig indbetaling, jfr. pkt. 3. i modsat fald fortaber jeg straks retten til bådpladsen.

12. At handle med bådpladser kan ikke finde sted, idet pladsen er tildelt den (dem), der er registreret som ansøger (ejer) hos havneudvalget.

13. At bådpladstildeling også omfatter plads til vinteroplægning efter havneudvalgets anvisning. Transport til og fra vinterpladsen samt opklodsning påhviler bådejeren selv. Bådejeren skal foretage oprydning og renholdelse af vinterpladsen, og i øvrigt rette sig efter anvisninger fra havneudvalget.

14. At der ikke må være stag (wirer), vantskruer og sallinghorn på masterne, der skal forsynes med navneskilt.
Masteskuret må kun benyttes af de bådejere, der har fast plads. Bomme og spilerstager skal lægges i værkstedsbygningen i forlængelse af masteskuret.

15. At havneudvalget kan fratage mig retten til en bådplads, såfremt jeg ikke overholder havnereglementet eller de anvisninger, som udvalget måtte give mig, jfr. nærværende.

Optagelse på venteliste til en bådplads i Randers Lystbådehavn kan først ske, når et havneudvalget tilfaldende indskrivningsgebyr kr. 500,- er indbetalt på konto: 9388-3900075404 eller via Mobilepay på nr. 344444, samt kontingent for aktivt medlemsskab af en af klubberne er betalt. Desuden skal din båd som minimum være ansvarsforsikret.

Udfyld og send ansøgningsformularen herunder.

Formular for ansøgning

=
Skriv resultatet i feltet. Feltet er indsat, så vi undgår at en maskine kan udfylde formularen og spamme vore site.